اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 11087

شناسه ملی: 14004239052

تاریخ ثبت: 1393/04/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: شهرستان خرم آباد ، کوی ارتش ، فاز دوم ، خیابان شاهین 1 غربی

تاریخ تاسیس: 1393/04/25

کد پستی: 6814935716

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/04/25:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/25:

در تاریخ 25/04/1393 به شماره ثبت 11087 به شناسه ملی 140042XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: برابر تاییدیه شماره 7997 مورخ 11/04/1393 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد قالی بافی، دریافت تسهیلات از بانکها و صندوقها ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 2 ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان خرم آباد، کوی ارتش، فاز دوم، خیابان شاهین 1 غربی کدپستی 681493XXXX 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 35 سهم 000/300 ریالی که تعداد 35 سهم آن بانام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 483 مورخ 17/11/1392 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی خرم آباد پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: فاطمه گرایی آقا به شماره ملی 418010XXXX به سمت رییس هییت مدیره حدیث ندری به شماره ملی 418002XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ناهید گرایی آقا به شماره ملی 418888XXXX بسمت منشی هییت مدیره زینب الماسی بیرانوند به شماره ملی 528979XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ناهید گرایی آقا به شماره ملی 418888XXXX به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایبرییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: زینب گرایی آقا به شماره ملی 418019XXXX به عنوان بازرس اصلی زهرا آرین فرد به شماره ملی 407150XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 767610XXXX110349XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی