اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 301

شناسه ملی: 10800017299

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/05/1397 که طی نامه شماره 23295/64 مورخ 30/5/1397 به تایید اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان هرمزگان رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای ابراهیم شریفی نژاد به شماره ملی 344006XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای شریف شریفی نژاد به شماره ملی 344079XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای شهرام شریفی نژاد به شماره ملی 344078XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره ـ کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل وبا مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 970613XXXX14635 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر لنگه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/05/1397 که طی نامه شماره 23295/64 مورخ 30/5/1397 به تایید اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان هرمزگان رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای شهرام شریفی نژاد به شماره ملی 344078XXXX آقای شریف شریفی نژاد به شماره ملی 344079XXXX آقای ابراهیم شریفی نژاد به شماره ملی 344006XXXX ـ آقای رضا شادمان به شماره ملی 259426XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم آتنا شریفی نژاد به شماره ملی 343020XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970613XXXX93163 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر لنگه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی