اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 5758

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوقالعاده مورخ 20/3/85 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1ـ آقایان دکتر مهدی ابتهاج، نجفعلی مالمیر چگینی و خانم دکتر مژده نصیری اصل به عنوان اعضاء هیئت نظار برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2ـ آقایان دکتر محسن تبریزی، دکتر مهدی خانلری و دکتر سیدعلی سجادی، دکتر محمدحسین جباری و آقای محمدتقی تفنگساز رحیمی به عنوان اعضاء هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3ـ برابر صورت جلسه هیئتمدیره مورخ 20/3/85 آقای دکتر مهدی خانلری به سمت رئیس هیئتمدیره، آقای محمد تقی تفنگساز رحیمی به سمت نایب رئیس هیئتمدیره، آقای دکتر محسن تبریزی به سمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره و اقایان دکتر محمدحسین جباری و سیدعلی سجاد به سمت اعضاء هیئتمدیره انتخاب شدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و یا نایب رئیس هیئتمدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی