اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 471012

شناسه ملی: 14004851485

تاریخ ثبت: 1394/01/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1981815641

آدرس: تصفیه تهران انتهای بلوار فرحزادی شهرک گلدیسان گلدیس 6 پلاک 3

تاریخ تاسیس: 1394/01/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/01/26:

500,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/08/1394 شرکت منحل گردید و آقای حمید مهرتاش به کد ملی 128460XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه: تهران ـ انتهای بلوار فرحزادی ـ شهرک گلدیسان ـ گلدیس 6 ـ پلاک 3 کدپستی 198181XXXX تعیین گردید پ 940909XXXX04312 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/3/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " توسعه و تجارت زینت اکسیر زر پارس " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940330XXXX78329 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حمید مهرتاش به شماره ملی 128460XXXX به سمت رییس هیت مدیره ـ علیرضا یکتایی به شماره ملی 005622XXXX به سمت مدیرعامل ـ اصغر براتی به شماره ملی 182925XXXX نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضا تمام اعضا هییت مدیره متفقا" و عقد قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا هریک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940330XXXX84993 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/26:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود توسعه و تجارت زینت اکسیر افق درتاریخ 26/01/1394 به شماره ثبت 471012 به شناسه ملی 140048XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تولید و اجرا و ساخت انواع زیورآلات سنتی و جدید اعم از طلا و جواهر و نقره و بدلیجات به صورت حق العملکاری و دریافت اجرت ساخت ـ بجز خرید و فروش سکه و مسکوکات طلا و نقره ـ صادرات و واردات مربوط به موضوع فعالیت و انواع کالاهای مجاز دریافت تسهیلات از کلیه بانکهای داخلی و خارجی ـ ایجاد ـ اعطا ـ اخذ نمایندگی در داخل و خارج شرکت در مزایدات و مناقصات در داخل و خارج (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان رسالت ـ خیابان هنگام ـ بعد از میدان الغدیر ـ اول سفیران نو ـ جنب داروخانه فرهی پلاک 350 کدپستی 167784XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 500000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای علیرضا یکتایی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 005622XXXX دارنده 165000000 ریال سهم الشرکه. آقای حمید مهرتاش به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 128460XXXX دارنده 170000000 ریال سهم الشرکه آقای اصغر براتی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 182925XXXX دارنده 165000000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات با امضای تمام اعضای هییت مدیره متفقا و عقد قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 940126XXXX23107 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی