اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1162

شناسه ملی: 14007099336

تاریخ ثبت: 1396/07/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: قانونی موسسه در ارومیه به خیابان والفجر خیابان صداوسیما کوچه رسالت پلاک 4 طبقه اول

کد پستی: 5719876313

تاریخ تاسیس: 1396/07/10

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/11:

آگهی تغییرات پیشگامان پویای علم فجر ارومیه موسسه غیرتجاری به شماره ثبت 1162 و شناسه ملی 140070XXXX6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/07/1398 و نامه شماره 49498/290135/2901 مورخ 28/07/1398 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 آقایان عسگر شفیعی فر کد ملی 275399XXXX و علی شفیعی فر کد ملی 274030XXXX و خانم منیژه مرادی مراداعلی 275046XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و خانمها فلوریا ترکمانیان افشار کد ملی 275509XXXX و سعیده عظیمی یوالاری کد ملی 275571XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره به مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. - 2 خانم فاطمه محسن زاده گلمانخانه کد ملی 274000XXXX به سمت بازرس اصلی موسسه بمدت دو سال مالی انتخاب شد. - 3 روزنامه رسالت جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد. ش 980811XXXX44716 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/07/1398 و نامه شماره 49498/290135/2901 مورخ 28/07/1398 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 آقای عسگر شفیعی فر کد ملی 275399XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره ، خانم منیژه مرادی مراداعلی کد ملی 275046XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و منشی هییت مدیره و آقای علی شفیعی فر کد ملی 274030XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیر عامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. - 2 صدور هر گونه اسناد و چک ها و اوراق تعهدآور موسسه و کلیه دریافت ها و پرداخت ها ی موسسه متفقا با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه مجاز و معتبر خواهد بود. ش 980811XXXX40913 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 محل قانونی موسسه در ارومیه به خیابان والفجر ـ خیابان صداوسیما ـ کوچه رسالت ـ پلاک 4 ـ طبقه اول ـ کدپستی 571987XXXX تغییر و انتقال یافت. ش 960726XXXX35663 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/10:

تاسیس موسسه غیرتجاری پیشگامان پویای علم فجر ارومیه درتاریخ 10/07/1396 به شماره ثبت 1162 به شناسه ملی 140070XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موسسه با هدف کمک به تامین و رفع تنگناها و کمبود فضاهای آموزشی ، گسترش فعالیت های آموزشی و پرورشی دانش آموزان کشور و به منظور بهره گیری از امکانات بالقوه مردم از طریق جلب مشارکتهای مردمی بر اساس قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1367/3/5 مجلس شورای اسلامی و با رعایت آیین نامه های اجرایی قانون مزبور و ضوابط و دستورالعمل های مصوب وزارت آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شده و اهم فعالیتهای آن تاسیس و راه اندازی و اداره مدارس غیرانتفاعی در مقاطع مختلف تحصیلی و سایر موارد به شرح مندرج در ماده 3 اساسنامه میباشد. مطابق مجوز شماره 21108/35 , 551 مورخ 02/07/1396 اداره کل آموزش و پرورش آذربایجانغربی. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان غربی شهر ارومیه ـ والفجر ـ بلوار والفجر 2 ـ خیابان صداوسیما ـ پلاک 22 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 571987XXXX دارایی موسسه و میزان دارایی هریک از موسسین: مبلغ یک میلیون ریال نقدی است که عسگرشفیعی فر دارای 250000 ریال و علی شفیعی فر دارای 750000 ریال میباشند. اولین مدیران: آقای عسگرشفیعی فر بسمت عضو و رییس هییت مدیره و خانم منیژه مرادی مراداعلی بسمت عضو و نایب رییس و منشی هییت مدیره و آقای علی شفیعی فر بسمت مدیرعامل و فلوریا ترکمانیان افشار کد ملی 275509XXXX و سعیده عظیمی یوالاری کد ملی 275571XXXX بسمت اعضای علی البدل موسسه بمدت دو سال انتخاب شدند. ضمنا خانم فاطمه محسن زاده گلمانخانه کد ملی 274000XXXX بسمت بازرس اصلی موسسه بمدت دوسال مالی انتخاب شد. دارندگان حق امضا: امضا اسناد و اوراق تعهدآور موسسه و کلیه دریافت ها و پرداخت ها با رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 960710XXXX21213 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی