اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 355160

شناسه ملی: 10104018354

تاریخ ثبت: 1388/05/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/05/17

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران میدان دوم صادقیه بلوار فردوس رامین جنوبی بنفشه غربی

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/6/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 000/000/000/1 ریال طی گواهی شماره 1251 ش ت م مورخ 4/5/1389 بانک صنعت و معدن شعبه مرکزی توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 23/6/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/1/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران پوریان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/88 به تصویب رسید. در تاریخ 20/5/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/09/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/7/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هجیر باقری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهرداد باقری نجف آباد به سمت عضو هییت مدیره و شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای جعفر صادقی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهرداد باقری نجف آباد به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته و غیره با امضای متفق مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 11/9/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/05/19:

شرکت فوق در تاریخ 17/5/1388 تحت شماره 355160 و شناسه ملی 101040XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/5/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خانه های پیش ساخته و متعلقات و تولید پانلهای پیش ساخته سه بعدی و غیرسه بعدی و تولید انواع سقف و دیوار و صادرات همه محصولات. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران میدان دوم صادقیه بلوار فردوس رامین جنوبی بنفشه غربی پ 14 غربی. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به یک میلیون سهم 000/1 ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 910 مورخ 14/5/1388 نزد بانک صنعت و معدن شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای ساعد شهسوارارسون به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای هجیر باقری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای مهرداد باقری نجف آباد به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای مهرداد باقری نجف آباد به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته و غیره با امضا متفق مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی 28 آقای نادر حسینی نژاد به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی