اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 34943

شناسه ملی: 10200428543

تاریخ ثبت: 1391/07/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

آدرس: تبریز جاده آذرشهر شهرک صنعتی رجایی شمالی خیابان 20 متری پنجم شرقی شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز

کد پستی: 5361914375

تاریخ تاسیس: 1391/07/24

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جلیل نواده اباذر صحرایی به کد ملی 137886XXXX به سمت رییس هییت مدیره نوید نواده اباذر صحرایی به کد ملی 138244XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره نسیم نواده اباذر صحرایی به کد ملی 136115XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند.مجید یاری گر به کد ملی 137369XXXX (خارج از شرکت) به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با دو امضای از سه امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980818XXXX13977 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جلیل نواده اباذر صحرایی به کد ملی 137886XXXX نوید نواده اباذر صحرایی به کد ملی 138244XXXX نسیم نواده اباذر صحرایی به کد ملی 136115XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش 980818XXXX48797 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 5 نفر به 3 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 980818XXXX64798 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره تواماً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980517XXXX49911 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهریار نواده اباذر صحرایی به کد ملی 137283XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره جلیل نواده اباذر صحرایی به کد ملی 137886XXXX به سمت رییس هییت مدیره نوید نواده اباذر صحرایی به کد ملی 138244XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره نسیم نواده اباذر صحرایی به کد ملی 136115XXXX به سمت عضو هییت مدیره فرینام نواده اباذر صحرایی به کد ملی 136216XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره تواماً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970926XXXX23514 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/26:

آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34943 و شناسه ملی 102004XXXX3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جلیل نواده اباذر صحرایی به کد ملی 137886XXXX شهریار نواده اباذر صحرایی به کد ملی 137283XXXX نوید نواده اباذر صحرایی به کد ملی 138244XXXX نسیم نواده اباذر صحرایی به کد ملی 136115XXXX فرینام نواده اباذر صحرایی به کد ملی 136216XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آیین تدبیر سهند (حسابداران رسمی) با شماره ثبت 1259 و شناسه ملی 102003XXXX0 به عنوان بازرس اصلی سعید سلیمان بیگی به کد ملی 138090XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه فجرآذربایجان برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/96 تصویب گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهریار نواده اباذر صحرایی به شماره ملی 137283XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل جلیل نواده اباذر صحرایی به شماره ملی 137886XXXX به سمت عضو هییت مدیره ابراهیم باقریان به شماره ملی 137643XXXX به سمت عضو هییت مدیره ارتین کیهان به شماره ملی 275362XXXX به سمت عضو هییت مدیره مهران حاجی پور به شماره ملی 158231XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضا شهریار نواده اباذر صحرایی به عنوان مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 940609XXXX43310 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس: تبریز جاده آذرشهر ـ شهرک صنعتی رجایی شمالی ـ خیابان 20 متری پنجم شرقی شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز کد پستی 536191XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید ش 940506XXXX13638 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طراحی و ساخت انواع خط تولید ورق گالوانیزه و ورق رنگی و نورد سرد و آنیل انواع ورق آهنی و نیز تولید و خرید و فروش انواع ورق گالوانیزه با پوشش روی و ورق رنگی و نورد سرد و آنیل انواع ورقهای آهنی .پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ (ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).به موضوع فعالیت شرکت مندرج در ماده 2 اساسنامه اضافه گردید. ش 940506XXXX74369 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید سلیمان بیگی به کد ملی 138090XXXX آقای علیرضا مولامی به کد ملی 138088XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش 940506XXXX14449 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای شهریار نواده اباذر صحرایی به کد ملی 137283XXXX آقای جلیل نواده اباذر صحرایی به کد ملی 138886XXXX آقای ابراهیم باقریان به کد ملی 137643XXXX آقای ارتین کیهان به کد ملی 275362XXXX آقای مهران حاجی پور به کد ملی 158231XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 940506XXXX74297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 24/07/1391 شماره ثبت 34943 و شناسه ملی 102004XXXX3 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 29/07/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار مهد آزادی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: طراحی مهندسی نظارت بازرسی فنی مشارکت مشاوره ایجاد و راه اندازی طرح ها پروژه ها کارخانجات و واحدهای تولیدی صنعتی ساختمان و مسکونی عمرانی تجاری و تاسیسات عمرانی و صنعتی انبارهای فلزی و سوله و سازه های فولادی مرتفع تملک و یا اجاره معادن سنگ آهن و اکتشاف و بهره برداری و استخراج از آنها تولید کنستانتره سنگ آهن ایجاد واحد گندله سازی تولید آهن اسفنجی ذوب فلزات آلیاژی و غیر آلیاژی ریخته گری فلزات آلیاژی و غیر آلیاژی بصورت شمش فولادی با مقاطع مختلف و یا قطعات فولادی مورد نیاز سازمان ها و ارگان ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی ایجاد واحد نورد سرد و گرم به منظور تولید انواع میلگردهای ساده و آجدار با مقاطع مختلف ورق تیرآهن ناودانی و سایر مقاطع فولادی مختلف و همچنین تولید نبشی های مخصوص دکل های مخابراتی و انتقال نیروی برق و نیز تولید دکل های مخابراتی و انتقال نیروی برق رایج کشور و نیز انجام کلیه خدمات فنی و بازرگانی اعم از خرید و فروش صادرات و واردات خرید هر گونه سهام اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ تسهیلات مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات و مشارکت ها و عقد کلیه عقود اسلامی با سازمان ها نهادها وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و بین المللی و ترخیص کلیه کالاهای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور برابر مقررات رایج و نیز اقدام در خصوص ساخت و تولید خرید و فروش و صادرات و واردات مواد اولیه تجهیزات ابزارآلات ماشین آلات و کلیه خطوط تولید مرتبط با فعالیت های شرکت. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان آذربایجان شرقی شهر تبریز سربالایی ولیعصر کوچه اسکندری پلاک 1/22 ساختمان مهر طبقه 8 تلفن 4200954 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/50 ریال منقسم به یک میلیون سهم 000/50 ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/000/50 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 189/1001 مورخ 22/07/1391 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه ارتش پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای شهریار نواده اباذر صحرایی بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای مهران حاجی پور بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای ارتین کیهان بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای جلیل نواده اباذر صحرایی بسمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای ابراهیم باقریان بسمت عضو هییت مدیره. 6 ـ 5 ـ آقای شهریار نواده اباذر صحرایی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای سعید سلیمان بیگی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای علیرضا مولامی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی