اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2593

شناسه ملی: 10862056647

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/27:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 20/7/92 شرکت خدماتی مهرپروران میاندوآب به شماره ثبت 2593 و شناسه ملی 108620XXXX7 و کدپستی 597189XXXX تغییرات و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای بهرام شاهی خانم اکرم جعفری آقای علی نصرتی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 آقایان نوروز حضرتی و فرخ رمضانی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار رسالت به عنوان روزنامه ناشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 آقای بهرام شاهی فرزند عباداله به شماره شناسنامه 2112 و شماره ملی 297137XXXX میاندوآب به عنوان رییس هییت مدیره و خانم اکرم جعفری فرزند اکبر به شماره شناسنامه 14851 و شماره ملی 297014XXXX میاندوآب به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای علی نصرتی فرزند حیدر به شماره شناسنامه اختصاصی و شماره ملی 296007XXXX میاندوآب به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5 کلیه اسناد بانکی و اوراق بهادار و عقود قراردادهای اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل مجتمعاً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 1720085 اداره ثبت اسناد و املاک میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/13:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 20/5/91 شرکت خدماتی مهر پروران میاندوآ به شماره ثبت 2593 و شناسه ملی 108620XXXX7 و کدپستی 597189XXXX تغییرات و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای بهرام شاهی، خانم اکرم جعفری، آقای علی نصرتی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 آقایان فرخ رمضانی و نوروز حضرتی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار رسالت به عنوان روزنامه ناشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید. 4 آقای بهرام شاهی به عنوان رییس هییت مدیره و خانم اکرم جعفری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی نصرتی به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5 کلیه اسناد بانکی و اوراق بهادار و عقود قراردادهای اسلامی باامضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل مجتمعا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر نامه های عادی و اداری باامضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی