اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 68021

شناسه ملی: 14008306907

تاریخ ثبت: 1398/02/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/02/14

آدرس: استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد ، / فاطمیه ، خیابان آیت اله عبادی ، کوچه آیت اله عبادی 79 -LSB- سمیه جنوبی 3 -RSB- ، پلاک 81 ، طبقه اول

کد پستی: 9147675377

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/04/05:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/04/03:

250,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/02/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عقیل الریاحی با کد فراگیر 100486745 و خانم فریال الریاحی با کد فراگیر 111032488 به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ش 980507XXXX74400 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عقیل الریاحی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره کد فراگیر 100486745 و خانم فریال الریاحی به سمت رییس هییت مدیره کد فراگیر 111032488 برای مدت نامحدود انتخاب گردیده اند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا منفرد مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 980507XXXX21444 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فریال الریاحی با پرداخت مبلغ 10000 ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را از 240000 ریال به 250000 ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 1010000 ریال افزایش یافت و اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل است: فریال الریاحی 250000 ریال ـ عقیل الریاحی 750000 ریال ـ محمدرضا خانی 10000 ریال سهم الشرکه. ـ تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 2 نفر کاهش یافت ش 980507XXXX70264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا خانی با دریافت مبلغ 10000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1010000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت و اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به قرار ذیل است: خانم فریال الریاحی 250000 ریال سهم الشرکه و آقای عقیل الریاحی 750000 ریال سهم الشرکه. ش 980507XXXX98109 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/14:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود مهرگان عقیل سرزمین کهن در تاریخ 14/02/1398 به شماره ثبت 68021 به شناسه ملی 140083XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: کلیه فعالیتهای تجاری ـ بازرگانی مجاز داخلی و خارجی، تجارت کلیه کالاهای مجاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، تولید و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز ـ فعالیت در زمینه تجارت هوایی، زمینی، دریایی، خرید و فروش و حق العملکاری کالاها، ، شرکت و برگزاری همایشها ـ خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام از بانکها جهت شرکت ـ شرکت در نمایشگاههای داخل و خارج کشور پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، / فاطمیه، خیابان آیت اله عبادی، کوچه آیت اله عبادی 79 [سمیه جنوبی 3 ]، پلاک 81 ، طبقه اول کدپستی 914767XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد رضا خانی به شماره ملی 092517XXXX دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقای عقیل الریاحی به شماره فراگیر 100486745 دارنده 750000 ریال سهم الشرکه آقای فریال الریاحی به شماره فراگیر 111032488 دارنده 240000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای محمد رضا خانی به شماره ملی 092517XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای عقیل الریاحی به شماره فراگیر 100486745 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای فریال الریاحی به شماره فراگیر 111032488 و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری به استثنا تنظیم اسناد غیرمنقول با امضا منفرد مدیرعامل ونایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980214XXXX09846 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی