اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 507151

شناسه ملی: 14006644730

تاریخ ثبت: 1395/12/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1779884874

آدرس: تهران بهشتی کوچه رز شانزدهم کوچه سی و چهارم پلاک 31 طبقه دوم واحد 3

تاریخ تاسیس: 1395/12/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/17:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/17:

تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی راصد صنعت آفاق دانا درتاریخ 17/12/1395 به شماره ثبت 507151 به شناسه ملی 140066XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تعمیر، نگهداری و ارایه خدمات پس از فروش و تامین قطعات و اقلام مورد نیاز محصولات تولیدی شرکت.انجام اقدامات مطالعاتی، تحقیقاتی، پژوهشی، مشاوره ای و آموزشی و فنی و بازرگانی در حوزه انواع وسایل و سیستم های بدون سرنشین.طراحی، ساخت، تولید و بهسازی انواع وسایل و سیستم های بدون سرنشین و قطعات و تجهیزات و مجموعه های مربوط به آنها در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران-بهشتی-کوچه رز شانزدهم-کوچه سی و چهارم-پلاک 31 -طبقه دوم-واحد 3 - کدپستی 177988XXXX سرمایه شرکت:مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال طی گواهی شماره 1850 مورخ 19/10/95 بانک انصار شعبه میدان نبوت پرداخت گردیده است. اولین مدیران: محسن خسروی به شماره ملی 005251XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد صاحب نسق به شماره ملی 082947XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و صدیقه تقدیسی خبوشان به شماره ملی 087300XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای محمد صاحب نسق به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محسن خسروی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد صاحب نسق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی بصیری به شماره ملی 001639XXXX به سمت بازرس علی البدل و ابوالفضل عیسی زاده به شماره ملی 037093XXXX به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ 951217XXXX54996 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی