اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 793

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/04/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/04/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/04/28:

1,050,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی کمال الازمن که درتاریخ 28/4/85 تحت شماره 793 در دفتر ثبت شرکت های داخلی این اداره به ثبت رسیده وخلاصه شرکتنامه واساسنامه آن بشرح ذیل جهت اطلاع عموم درروزنامه کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود: 1 - نام کامل شرکت ونوع آن : تعاونی کمال الازمن 2 - موضوع شرکت : ایجاد یک واحد دامداری 3 - مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - مرکز اصلی شرکت: عل آباد کتول - روستای الازمن - منزل ولی الله ملک حسینی . 5 - سرمایه شرکت : مبلغ 000/050/1 ریال منقسم به 21 سهم 000/50 ریالی بانام که مبلغ 000/050/1 ریال آن طی گواهی شماره 353 - 3107 مورخه 27/3/85 صندوق تعاون شعبه علی آباد کتول نقد ا پرداخت گردید . 6 - مدیریا مدیران شرکت اشخاصی که حق امضا دارند : خانم توبا ملک حسینی به سمت رییس هییت مدیره خانم محترم ملک حسینی به سمت نایب رییس هییت مدیره ، آقای ولی الله ملک حسینی به سمت منشی، خانم زینب ملک حسینی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب وآقای ولی الله ملک حسینی به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند ومقررگردید کلیه قرارداد ها واسناد رسمی وتعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات ، اوراق بهادار با امضای آقای ولی الله ملک حسینی مدیر عامل خانم توبا ملک حسینی رییس هییت مدیره ومهر شرکت دارای اعتبار ونامه های عادی با امضای آقای ولی الله ملک حسینی مدیر عامل ومهر تعاونی دارای اعتبار خواهد بود . 7 - بازرس اصلی وعلی البدل شرکت : آقای عباس غریب الازمنی فرزند عبد الحسین به شماره شناسنامه 6 صادره علی آباد به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید . 8 - روزنامه کثیر الانتشار : رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد واملاک علی آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی