اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 385925

شناسه ملی: 10320360510

تاریخ ثبت: 1389/07/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 1413683158

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران امیرآباد شمالی نرسیده به شهید گمنام پلاک 1831 طبقه واحد 9

تاریخ تاسیس: 1389/07/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/10:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/10/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 مواد 14 ، 13 به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. در تاریخ 17/11/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/10/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای باربد رحمانی جاهد به شماره ملی 045128XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم مریم مهدوی مزده به شماره ملی 007353XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای داود سلطانی به شماره ملی 045206XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای داود سلطانی به شماره ملی 045206XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 17/11/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 10/7/89 تحت شماره 385925 و شناسه ملی 103203XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/7/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: طرح محاسبه مشاوره نظارت فنی و مطالعات فنی ساخت تولید خرید فروش واردات و صادرات کلیه سیستمها و تجهیزات هیدرولیکی مکانیکی الکترونیکی و اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق و تجهیزات رباتیک و هوش مصنوعی ساخت نیروگاه و مولدهای انژی و تجهیزات بهینه انرژی و تولید تجهیزات انرژی نو (خورشیدی ـ بادی) و تجهیزات وابسته به صنایع نانو الکترونیک و مکاترونیک و صنایع وابسته واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه اقلام و کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی و کلیه فعالیتهای مجازی که به نحوی بر روند سوددهی شرکت موثر باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت : 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران امیرآباد شمالی نرسیده به شهید گمنام پلاک 1831 طبقه واحد 9 کدپستی 141368XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 10439 مورخ 3/7/89 نزد بانک ملت شعبه چهار راه ولیعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم مریم مهدوی مزده به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم مولود خلیل پورخدادادی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای داود سلطانی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای باربد رحمانی جاهد به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ 5 ـ آقای داود سلطانی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای مسعود رشیدی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای فریدون بابایی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی