اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 182741

شناسه ملی: 10102249175

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تهران -- م آزادی -- بلوار عزیزی -- میدان سما -- بلوار صالحی -- ک عباس اکبری --

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/01/14:

500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/11/05:

110,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/06/11:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/01/1397 ومجوز 247587/97 مورخه 30/2/1397 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا کاظم پور به شماره ملی 206035XXXX با پرداخت مبلغ 290000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 339100000 ریال افزایش داد. ـ خانم مهرک محمودی به شماره ملی 582679XXXX با پرداخت مبلغ 100000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 140700000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 110000000 ریال به 500000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح می گردد. اسامی شرکا بشرح ذیل می باشد: آقای علیرضا کاظم پور به شماره ملی 206035XXXX دارنده مبلغ 339100000 ریال خانم مهرک محمودی به شماره ملی 325826799 دارنده مبلغ 140700000 ریال موسسه بنیان دانش پژوهان با شناسه ملی 101005XXXX1 دارنده 11000000 ریال آقای غلامعلی کاظم پور با شماره ملی 206327XXXX دارنده 750000 ریال خانم آسیه کاظم پور سرحمامی با شماره ملی 206324XXXX دارنده 750000 دارنده ریال خانم وجیهه علایی با شماره ملی دارنده 7700000 ریال پ 970320XXXX90284 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/19:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/12/91 به موضوع شرکت عبارت انتشارات و نشر کتاب الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1657462 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/23:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/11/91 سوده اسکندری یزدی و عبداله کشاورزامیری کلیه سهم الشرکه های خود را به میزان 000/500/2 ریال به علیرضا کاظم پور به ش ملی 206035XXXX مصالحه و از لیست شرکا خارج گردیدند. در نتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بعد از نقل و انتقال بشرح ذیل می باشد: علیرضا کاظم پور دارای مبلغ 000/491 ریال و مهرک محمودی دارای مبلغ 000/700/40 ریال و موسسه بنیان دانش پژوهان دارای مبلغ 000/000/11 ریال و غلامعلی کاظم پور دارای مبلغ 000/750 ریال و آسیه کاظم پورسرحمامی دارای مبلغ 000/750 ریال و وجیهه علایی دارای مبلغ 000/700/7 ریال سهم الشرکه می باشند. پ 1624885 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/11/87 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: وجیهه علایی فرزند اله کرم به ش ش 21432 ص از کرمانشاه با پرداخت مبلغ 000/700/7 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. علیرضا کاظم پور و مهرک محمودی و موسسه بنیان دانش پژوهان هرکدام با دریافت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به ترتیب به مبالغ 000/600/46 ریال و 000/700/40 ریال و 000/000/11 ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال به مبلغ 000/000/110 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/07/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/6/87 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای علیرضا کاظم پور با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/46 ریال افزایش داد. خانم مهرک محمودی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/40 ریال افزایش داد. موسسه بنیان دانش پژوهان با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/10 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/25 ریال به مبلغ 000/000/100 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مرکز اصلی شرکت به تهران – م آزادی – بلوار عزیزی – میدان سما – بلوار صالحی – ک عباس اکبری – پ 23 انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه اصلاح گردیدد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/12/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/83 و هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/11/83 آقای علیرضا کاظم پور با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 2 ، 500 ، 000 ریال افزایش یافت. خانم مهرک محمودی فرزند اردشیر به ش.ش 1040 ص از کرمانشاه با پرداخت مبلغ 2 ، 000 ، 000 ریال و موسسه بنیان دانش پژوهان با پرداخت مبلغ 500 ، 000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 5 ، 000 ، 000 ریال به مبلغ 9 ، 000 ، 000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. آقای علیرضا کاظم پور به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم مهرک محمودی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و مدارک و اوراق بهادار با امضا آقای علیرضا کاظم پور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت به تهران خ آزادی بعد از دانشگاه صنعتی شریف بلوار اکبری نبش چهارراه قاسمی پ 78 ط 3 منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی