اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 218

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مورخ 18/12/83 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره شرکت دامی و کشاورزی حاشیه رود سهامی خاص تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد: 1 - آقای جمال الدین اردلان به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت و خانم گل صورت اقبالی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای حامد اردلان به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای ابراهیم شریفی به عنوان بازرس اصلی و آقای ارژنگ صابر به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا آقای جمال الدین اردلان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت خلخال

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی