اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12998

شناسه ملی: 10380286680

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 17/9/87 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 86 ، آقایان حسین شورابی و ابوالقاسم جهانشاهی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان حسن ایمانی مقدم، محمود ایمانی مقدم و خانم مریم دایمی بنایان به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/9/87 ، آقای حسن ایمانی مقدم به سمت رییس هییت مدیره و خانم مریم دایمی بنایان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمود ایمانی مقدم به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی