اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/12/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: دزفول خیابان ابوریحان بیرونی جنوبی بین خیابان حمزه و سیدالشهدا و شهید محمد منتظری

تاریخ تاسیس: 1385/12/02

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/12/13:

شرکت تعاونی مرقوم در تاریخ 2/12/85 تحت شماره 2578 ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت عرضه خدمات تامین اشتغال اعضا و انجام کلیه امور خدمات ساختمانی و تاسیس اتی و رنگ آمیزی، برق کشی، لوله کشی، نازک کاری، سفت کاری، کاشیکاری، امور تاسیس اتی، پیمانکاری توسط اعضا و نیروهای شاغل در تعاونی با استفاده از سرمایه و نیروی کار، مهارت و تخصص اعضا و سایر مشروحات مندرج در ماده سه اساسنامه 2 - مرکز اصلی شرکت: دزفول- خیابان ابوریحان بیرونی جنوبی- بین خیابان حمزه و سیدالشهدا و شهید محمد منتظری- پلاک 41 - تلفن 2229297 3 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال به طور نقد و منقسم به 21 سهم پانصد هزار ریالی با نام که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد اعضا می باشد. 4 - هییت مدیره و مدیر عامل : آقایان محمد جلوی به سمت رییس هییت مدیره و عبدالرحمن نوری منش به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا جوکارزاده به سمت منشی هییت مدیره و امین پورراشد به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و سپس آقای علیرضا جوکارزاده همچنین به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند. 5 - دارندگان حق امضا مجاز: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضای نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - بازرسان شرکت: خانم فاطمه نوری منش به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه سفیدزاده به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخه 3/12/85 تکمیل شد. رییس ادراه ثبت دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی