اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10240122246

تاریخ ثبت: 1390/01/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: 1 3 استان اردبیل شهر اردبیل چهارراه امام خمینی بازار صفویه طبقه 1 شماره 31

تاریخ تاسیس: 1390/01/20

کد پستی: 5616966938

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/01/20:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 20/1/1390 تحت شماره 9664 و شناسه ملی 102401XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/1/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود . موضوع شرکت مشاوره طراحی خرید و فروش نصب ، تعمیر و بازرسی ، سرویس و نگهداری انواع آسانسور و پله برقی ، عقد قرار داد با بخش خصوصی و دولتی ، شرکت در مناقصه ها و مزاید ه های دستگاههای دولتی و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی از بانکه ، صادرات و واردات مرتبط با اهداف شرکت و انجام کلیه خدماتی که در جهت اهداف شرکت مفید واقع شود . مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت 1 3 استان اردبیل شهر اردبیل چهارراه امام خمینی بازار صفویه طبقه 1 شماره 31 کد پستی 561696XXXX سرمایه شرکت مبلغ 000/000/1 ریال می باشد . اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای علیرضا علمی حسن باروق به سمت رییس هییت مدیره . 2 5 آقای صمد بزمی به سمت نایب رییس هییت مدیره . 3 5 آقای سعید درویشی بنمار به سمت عضو هییت مدیره . 4 5 آقای علیرضا علمی حسن باروق به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور بانکی شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قرار دادهاو عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه مسیول ثبت شرکتهای واحدثبتی اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی