اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/11/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/11/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/11/08:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 8/11/1387 تحت شماره 574 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 8/11/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: ایجاد دفتر خدمات حقوقی یا کارشناسی توسط خانم لیلا قربانی پاچی دارای پروانه مشاوره حقوقی به شماره 10872/187 م / پ صادره از طرف معاون محترم قضایی قوه قضاییه و رییس هییت اجرایی مشاوران حقوقی و کارشناسان جهت ارایه خدمات حقوقی و کارشناسی به عنوان مشاوره حقوقی یا کارشناسی در دعاوی کیفری و حقوقی انجام وکالت در مراجع قضایی اداری مالی ثبتی دادگاه های خانواده شهرداری ها و کمیسیونها آن بویژه کمیسیون ماده 5 دادگاههای انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی مراجع مالیاتی و کمیسیونهای آن هییت های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی دیوان عدالت اداری همچنین ارایه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاهها و مراجع قضایی کشورهای خارج مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور دادرسی اعم از داخلی بین المللی. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت 2 سال 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان مازندران شهر ساری خ فرهنگ / نبش پانزده خرداد / ساختمان خورشید / طبقه 3 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 خانم لیلا قربانی پاچی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره اسناد و املاک استان مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی