اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12347

شناسه ملی: 10660123435

تاریخ ثبت: 1386/11/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/11/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/11/02:

3,850,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/8/89 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف ـ افراد زیر بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان فرخ طیاری و فرشاد طیاری ـ خانم شرمین موحد. ب ـ آقای پرویز چامه و غلام رضایی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج ـ طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/8/89 فرخ طیاری بسمت مدیرعامل و فرشاد طیاری رییس هییت مدیره، شرمین موحد بسمت نایب رییس هییت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و قراردادها و مکاتبات عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق ( سهامی خاص) که در تاریخ 2/11/86 تحت شماره 12347 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ مذکور امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: خدمات مهندس مشاور ژیودزی فتوگرامتری هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی خدمات مهندسی مشاور سنجش از دور (پردازش تصاویر ماهواره ای تصمیمات هندسی مسطحاتی رفع جابجایی ناشی از اختلاف ارتفاع انجام تصمیمات طیفی استخراج اطلاعات از داده های ماهواره ای و تهیه مدل ارتفاعی رقومی (DSM-DTM-DEM) و خدمات آموزشی و صادرات خدمات فوق الذکر خدمات مهندس مشاور طراحی و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و مکانی (GIS) زمینی (LIS) خدمات مهندس مشاور کارتوگرافی (تالیف تدوین ترسیم و ارایه نقشه ها اعم از توپوگرافی جغرافیایی زمین شناسی و سایر خدمات و امور کار توگرافی تا مرحله چاپ و صادرات و واردات خدمات فنی و مهندسی خدمات مهندس مشاور مطالعات مقدماتی و مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای راههای روستایی فرعی و اصلی آزاد راهها پلها تونلها و ابنیه مربوط انجام فعالیتهای فوق منوط به کسب مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی روبروی بیمارستان طالقانی جنب بانک صادرات صد دستگاه 4 سرمایه شرکت: مبلغ یازده میلیون ریال منقسم به یکصد و ده سهم بانام یکصد هزار ریالی که مبلغ 000/850/3 ریال آن برابر گواهی شماره 495/3690/1712/10/86 بانک صادرات شعبه نوبهار به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد پرداخت سهامداران میباشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 ناصر جلالی به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره 2 فرخ طیاری به سمت رییس هییت مدیره 3 فرشاد طیاری به سمت نایب رییس هییت مدیره 4 شرمین موحد به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و کلیه قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره و سایر نامه های اداری با امضا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد مندرج در اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: غلام رضایی به سمت بازرس اصلی پرویز چامه به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 9 روزنامه کثیرالانتشار ایران برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 10 شعبه شرکت در تهران میدان پونک مجتمع تجاری بوستان ورودی C واحد اداری 762 مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی