اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1860

شناسه ملی: 10980231602

تاریخ ثبت: 1390/04/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/04/04

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 4/4/90 تحت شماره 1860 و شناسه ملی 109802XXXX2 در این اداره بثبت رسیده است برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای موضوع ماده 3 اساسنامه 2 ـ موسسین شرکت: جواد قرایی مقدم، سمیه حصاری، سهیلا حصاری 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 ـ مرکز اصلی شرکت: کاشمر ـ خیابان دادگستری ـ روبروی اداره دادگستری 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 21 سهم 000/500 ریالی با نام که مبلغ 000/500/3 ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد که در مدت دو سال باید به شرکت پرداخت گردد 6 ـ اولین مدیران شرکت: آقایان خانمها: جواد قرایی مقدم، سمیه حصاری، سهیلا حصاری بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و خانم زهرا زیرک بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که خانم سمیه حصاری بسمت رییس هییت مدیره و آقای جواد قرایی مقدم بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سهیلا حصاری بسمت منشی هییت مدیره و خانم سمیه حصاری بسمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند 7 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا سمیه حصاری مدیر عامل به اتفاق جواد قرایی مقدم نایب رییس و مهر شرکت معتبر خواهد بود 8 ـ اساسنامه شرکت در 66 ماده و 45 تبصره به تصویب رسیده است. 9 ـ روزنامه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 ـ انحلال شرکت مطابق قانون تعاون و اساسنامه شرکت می باشد. 11 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای صالح حصاری بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر حصاری بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی