اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3684

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/08/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/08/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/08/13:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

نظر به ماده 52 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی نوآوران سیلک کاشان که در تاریخ 13/8/86 تحت شماره 3684 در شعبه ثبت شرکت های ثبت کاشان بثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: در زمینه خدمات رایانه و آنچه مرتبط با موضوع شرکت می باشد. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: کاشان، بلوار راوندی، کوچه رودخانه، بن بست اول. 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 21 سهم بانام 000/500 ریالی که مبلغ 000/500/3 ریال آن طی گواهی شماره 632/1402/86 صندوق تعاون شعبه کاشان بحساب جاری شماره 1/1639 پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: آقای حمیدرضا بیابان دوست بسمت رییس و آقای محمد محمدیان یزدل نایب رییس و مهدی محمدیان بسمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت باامضا مدیرعامل و رییس و در غیاب رییس، نایب رییس متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ بازرسان اصلی و علی البدل شرکت: بترتیب خانم ها زهرا مطهری و زهره جمعدار برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی