اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 29670

شناسه ملی: 10200377971

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/05:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم یاسمن پرویزی فرد به عنوان بازرس اصلی، آقای نیک بخت عبدالهی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار "فجر آذربایجان" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 15/08/1394 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد افزون خیاوی و آقای مجید جاوید تاش و آقای محمد شعبانی لکرانی و آقای مهدی حبیبی اقدم تا تاریخ 15/08/1394/4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد افزون خیاوی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد شعبانی لکرانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی حبیبی اقدم به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید جاوید تاش به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی حبیبی اقدم به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیر عامل باتفاق امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت که در غیاب رییس هییت مدیره، نایب رییس حق امضا خواهد داشت و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره هر یک بتنهایی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 05/09/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 001010XXXX116343XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 2/10/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای محمد افزون خیاوی و آقای محمد شعبانی لکرانی و آقای مهدی حبیبی اقدم و آقای مجید جاوید تاش تا تاریخ 30/5/91/2 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای محمد افزون خیاوی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد شعبانی لکرانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی حبیبی اقدم به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید جاوید تاش به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید جاوید تاش به سمت مدیر عامل . در تاریخ 18/11/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 35 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ 12/11/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی