اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2037

شناسه ملی: 10862072963

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 22 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/09/1398 و برابر نامه شماره 123433/2 مورخ 20/12/1398 اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تغییرات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 1397 مورد تایید قرار گرفت. ش 990201XXXX69687 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/12/1398 و برابر نامه شماره 123435/2 مورخ 20/12/1398 اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن کرامتیان به شماره ملی 553936XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمود رحیمی به شماره ملی 004970XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی اصغر محمد زاده به شماره ملی 093679XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند و آقای مجتبی تجعفری مقدم به شماره ملی 093195XXXX به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور از قبیل چک ،سفته و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای مجتبی تجعفری مقدم ( مدیر عامل ) و متغیرآقای حسن کرامتیان (رییس هییت مدیره) یا محمود رحیمی (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار است واسناد عادی و نامه ها با امضای مجتبی تجعفری مقدم ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 990201XXXX00548 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/11/1398 و برابر نامه شماره 123435/2 مورخ 20/12/1398 اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن کرامتیان شماره ملی 553936XXXX علی اصغر محمد زاده شماره ملی 093679XXXX محمود رحیمی شماره ملی 004970XXXX کاظم جاویدی شماره ملی 093201XXXX ابوالقاسم حلاجی شماره ملی 106256XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و مرتضی کاظمی ازغدی شماره ملی 093201XXXX رسول عابدین زاده زارع شماره ملی 522919XXXX سید حسین فغانی 093473XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. سید اسماعیل تسبیح سازان شماره ملی 093288XXXX به عنوان بازرس اصلی و جواد قاضی شماره ملی 093470XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند ش 990201XXXX74537 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/11/1395 و برابر نامه شماره 224302 مورخ 16/12/1395 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن کرامتیان به شماره ملی 553936XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای موسی پور ایران به شماره ملی 093470XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای محمد فضایلی حسینی نژاد به شماره ملی 094367XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند و آقای حسین پور ایران به شماره ملی 093514XXXX (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند وکلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ صفته ـ برات و اوراق بهادار با امضا ثابت آقای حسین پور ایران (مدیرعامل) و امضا متغیر آقای حسن کرامتیان (با پیش ذکر سمت) یا آقای موسی پور ایران (با ذکر سمت) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی نامه ها با امضا حسین پورایران مدیرعامل (باذکر سمت) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960313XXXX58654 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/10/1395 و برابر نامه شماره 224302 مورخ 16/12/1395 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن کرامتیان به شماره ملی 553936XXXX آقای موسی پور ایران به شماره ملی 093470XXXX آقای محمد فضایلی حسینی نژاد به شماره ملی 09436703 آقای کاظم جاویدی به شماره ملی 093201XXXX آقای مجتبی تجعفری به شماره ملی 093195XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای محمد جواد ظریفیان به شماره ملی 093196XXXX سید حسین فغانی به شماره ملی 093473XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. ش 960313XXXX29581 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/06/1395 و برابر نامه شماره 123888 مورخ 10/7/1395 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال 1394 به تصویب رسید. ـ آقای سید اسماعیل تسبیح سازان مشهدی به شماره ملی 093288XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید شریفیان به شماره ملی 093197XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ش 960313XXXX16288 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/09/1394 و نامه شماره 180186 مورخ 13/11/94 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای حسین پورایران کد ملی 093514XXXX به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده تصدی هییت مدیره تا تاریخ 19/8/95 انتخاب گردید. 2 ـ کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره (با ذکر سمت) رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره به اتفاق حسین پور ایران مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای حسین پورایران (مدیرعامل) با ذکر سمت و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950123XXXX37261 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/02:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/8/92 شرکت مزبور واصله به تاریخ 24/10/92 و عطف به نامه 167027 مورخ 24/10/92 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان آقایان سید اسماعیل تسبیح سازان و کاظم جاوید به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی، آقایان محمد ابراهیم زاده، حسین پور ایران، قاسم حلاجی، سید احمد رضوی، مجتبی تجعفری به سمت اعضای اصلی و آقایان حمید شریفیان و جواد قاضی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 21/9/92 آقای محمد ابراهیم زاده به سمت رییس هییت مدیره، آقای ابوالقاسم حلاجی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای سید احمد رضوی به سمت منشی هییت مدیره، آقای حسین پور ایران به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی بامضای ثابت حسین پور ایران ( مدیر عامل ) و محمد ابراهیم زاده (رییس هییت مدیره) یا ابوالقاسم حلاجی (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های عادی بامضای مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 201610XXXX119339XXXX رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی