اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320560945

تاریخ ثبت: 1390/03/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1978739657

تاریخ تاسیس: 1390/03/10

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران نیاوران منظریه پ 15 ط دوم شرقی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/10:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/03/17:

موسسه فوق در تاریخ 10/3/90 تحت شماره 27592 و شناسه ملی 103205XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/3/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: ارایه کلیه خدمات پزشکی و مطالعات پزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان تهران شهر تهران نیاوران منظریه پ 15 ط دوم شرقی کدپستی 197873XXXX 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 1 5 خانم مریم سلیمانزاده اردبیلی به شماره ملی 229143XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای عباس صحرایی به شماره ملی 520943XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 3 5 آقای عباس صحرایی به شماره ملی 520943XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی