اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4920

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/01/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/01/23

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت حمل و نقل حامل باردندی (سهامی خاص) که در تاریخ 23/1/82 تحت شماره 4920 در این اداره به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود 1 - موضوع شرکت انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا از مبدای (شهرستان دندی) به سایر نقاط کشور و همچنین ایجاد هرگونه شعب و یا نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور می باشد 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت شهر دندی - جاده اصلی - پایین تر از پمپ بنزین 4 - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که بمبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال آن بموجب گواهی شماره 1195 - 603 - 10/10/81 بانک رفاه کارگران شعبه دندی بحساب شرکت واریز و 65 درصد آن در تعهد سهامداران است 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا آقای عبداله تیموری به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و رییس هییت مدیره و آقای حمید قاسمی به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و آقای امیر علی دباغ کار به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل آقای عباس برزگر به عنوان عضو اصلی هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد 6 - اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه می باشد 7 - انحلال شرکت طبق ماده 61 اساسنامه می باشد 8 - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد 9 - اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید 10 - بازرس اصلی و علی البدل آقایان حسین حیدری و جواد بیات بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند رییس ثبت زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی