اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 235

شناسه ملی: 10500014688

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: و آقای نبی بخش شارزایی به شماره ملی 3620671982 و

کد پستی: 9941113131

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: آقای عبدالحق دای ریگی به شماره ملی 359151XXXX و آقای محمد اقبال رزم آرا به شماره ملی 359151XXXX و آقای مسعود ریگی به شماره ملی 359151XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 . آقای وحید پیش دست به شماره ملی 597974XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای فتح اله فلاحی به شماره ملی 362085XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 971220XXXX03951 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 .آقای عبدالحق دای ریگی به شماره ملی 359151XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد اقبال رزم آرا به شماره ملی 359151XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مسعود ریگی به شماره ملی 359151XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برا ی مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای عبدالحق دای ریگی (رییس هییت مدیره) و مسعود ریگی (عضو هییت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه ها با امضا آقای مسعود ریگی (عضو هییت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش 971220XXXX52205 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1 . آقای جمعه دای ریگی بشماره ملی 371954XXXX و آقای محمد اقبال دای ریگی بشماره ملی 359151XXXX و آقای اسمعیل فلاحی شماره ملی 611965XXXX به شماره ملی بمدت 2 سال به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب شدند. 2 . آقای خان محمد بامری به شماره ملی 359073XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای وحید پیش دست به شماره ملی 597974XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 . ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1393 تصویب گردید. ش 950523XXXX22135 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای جمعه دای ریگی به شماره ملی 371954XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای اسمعیل فلاحی به شماره ملی 611965XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمداقبال دای ریگی به شماره ملی 359151XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای جمعه دای ریگی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) در غیاب وی با امضا آقای اسمعیل فلاحی (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه ها با امضا آقای جمعه دای ریگی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) در غیاب وی با امضا آقای اسمعیل فلاحی (نایب رییس هییت مدیره) به همراه مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش 950523XXXX90285 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/07/11:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 20/4/89 که درمحل دفتر شرکت تشکیل شد. تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای فتح اله فلاحی به شماره ملی 362085XXXX و کدپستی 994111XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای نبی بخش شارزایی به شماره ملی 362067XXXX و کدپستی 994111XXXX به سمت بازرس علی البدل هردو خارج از شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 روزنامه صبح زاهدان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایرانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 27/4/83 شرکت مزبور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ گزارش مالی هییت مدیره برای سال 82 با جمع توازن به مبلغ نه میلیارد و یکصد و بیست و هفت میلیون و دویست و هشتادو هفت هزار و دویست و شصت و سه ریال مورد تصویب حاضرین قرار گرفت. 2 ـ در مورد زیان دوره مالی سال 82 مذاکره و مقرر گردید به حساب زیان سنوات بعداز تعدیلات دوره مالی سال 83 انتقال گردد. 3 ـ آقایان اسمعیل فلاحی و محمداسحق دای ریگی به عنوان بازرس شرکت بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسنادواملاک ایرانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی