اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1556

شناسه ملی: 10530410570

تاریخ ثبت: 1388/11/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/11/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/11/19:

1,100,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 19/11/1388 تحت شماره 1556 و شناسه ملی 105304XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 19/11/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع موسسه: تعلیم و ترویج هنرهای تجسمی و سنتی در داخل و خارج از کشور به استناد مجوز شماره 24559/8 مورخ 27/11/88 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس. 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان فارس، شهر شیراز، بلوار مدرس، کوی زهرا، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتر تشکل های غیر دولتی 4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/100/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمد هادی ستایش بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای کمال جهانشاهی فرد بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم ارشیا امینی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای مهدی امید بخش بسمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای سید احمد راعی بسمت عضو هییت مدیره. 6 ـ 5 ـ خانم مینو پرهیزگار بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 7 ـ 5 ـ آقای علی رضا پیش آهنگ بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 8 ـ 5 ـ خانم زهرا عزیزی کوهانستانی بسمت منشی هییت مدیره. 9 ـ 5 ـ آقای سید مرتضی ترسلی بسمت خزانه دار. 10 ـ 5 ـ آقای مهرداد پرتو آذر (خارج از اعضا هییت مدیره) بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه (انجمن) از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها عقود اسلامی با امضای محمد هادی ستایش یا مهرداد پرتو آذر و خزانه دار مرتضی ترسلی همراه با مهر موسسه (انجمن) و نامه های اداری و عادی با امضا محمد هادی ستایش یا مهرداد پرتو آذر همراه با مهر موسسه (انجمن) معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای عباس فریدونی به عنوان بازرس اصلی مسیول ثبت شرکت های شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی