اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4730

شناسه ملی: 10300074626

تاریخ ثبت: 1389/01/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/01/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/01/18:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 28/10/1396 به شرح ذیل تعیین گردیدند ـ آقای سعید اسمعیل پور بشماره ملی 581985XXXX ـ آقای نوروز صفرپور به شماره ملی 634987XXXX ـ خانم ندا یزدانی به شماره ملی 634998XXXX ـ 2 آقای ابراهیم کرامتی زاده به شماره ملی 049314XXXX به سمت بازرس اصلی و حیدر جعفری نژاد به شماره ملی 450021XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ـ 3 سمت اعضای هییت مدیره تا تاریخ 26/10/1396 به شرح ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای نوروز صفرپور به شماره ملی 634987XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم ندا یزدانی به شماره ملی 634998XXXX نایب رییس هییت مدیره ـ آقای سعید اسمعیل پور به شماره ملی 581985XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ 4 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های اداری بامضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبر میباشد ـ 5 روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند ش 941119XXXX99882 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت فوق به آدرس شهر ایلام خیابان فردوسی روبروی بانک صادرات کد پستی 693181XXXX تغییر نمود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 941119XXXX33627 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/01/18:

شرکت فوق در تاریخ 18/1/1389 تحت شماره 4730 و شناسه ملی 103000XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/1/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار قدس آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام فعالیت در زمینه خدماتی نظافتی و تامین نیروی انسانی شرکتهای دولتی و غیردولتی و موسسات انجام امور رستوران و آشپزخانه (تهیه و توزیع مواد غذایی) شرکتهای دولتی و خصوصی ارایه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان و سرویس رفاهی خدماتی مورد نیاز ادارات نهادها موسسات و شرکت های دولتی و غیردولتی انجام کلیه فعالیتها در زمینه خرید و فروش صادرات و واردات و توزیع کالاهای مجاز بازرگانی و سایر امور مرتبط انجام پروژه های عمرانی اعم از ساختمان مسکونی تجاری اداری صنعتی محوطه سازی فضای سبز نگهداری تاسیس ات مخابرات و نظارت شهری پس از اخذ مجوز لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان ایلام شهر ایلام بلوار جمهوری اسلامی خیابان رزم آوران کوچه شهید حیات سروری 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 429 مورخ 25/12/1388 نزد بانک ملی شعبه میدان انقلاب ایلام پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای حیدر جعفری نژاد به سمت رییس هییت مدیره 2 5 خانم ندا یزدانی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای نوروز صفر پور به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای نوروز صفرپور به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی بامضای مدیر عامل یا باتفاق رییس هییت مدیره و مهر شرکت سایر نامه های اداری بامضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای ابراهیم کرامتی زاده به عنوان بازرس اصلی. 28 آقای علی چشمه چاهی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی