اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12886

شناسه ملی: 14008152162

تاریخ ثبت: 1397/11/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان گلستان ، شهرستان گرگان ، بخش مرکزی ، شهر گرگان ، بلوارناهارخوران ، کوچه رودخانه ، کوچه سینا ، پلاک 0 ، ساختمان 82 ، طبقه سوم

کد پستی: 4916943354

تاریخ تاسیس: 1397/11/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/27:

1,500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/27:

تاسیس شرکت سهامی خاص درنیکا مد نوین درتاریخ 27/11/1397 به شماره ثبت 12886 به شناسه ملی 140081XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارایه کلیه خدمات بهداشتی درمانی شامل: ارایه کلیه خدمات تصویربرداری شامل سی تی اسکن ـ سونوگرافی ـ ماموگرافی ـ فلوروسکوپی ـ ام آر آی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گلستان ، شهرستان گرگان ، بخش مرکزی ، شهر گرگان، بلوارناهارخوران ، کوچه (رودخانه) ، کوچه سینا ، پلاک 0 ، ساختمان 82 ، طبقه سوم کدپستی 491694XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 15XXXXXXXX ریال نقدی منقسم به 100 سهم 15000000 ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ 15XXXXXXXX ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3211792 مورخ 16/11/1397 نزد بانک ایران زمین شعبه ناهارخوران با کد 3211 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره خانم فاطمه مقدم به شماره ملی 211013XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای احمد مزیدی به شماره ملی 226000XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای عبدالصالح مزیدی به شماره ملی 226957XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک،سفته،بروات،قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حسین مزیدی به شماره ملی 226000XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محسن مزیدی به شماره ملی 226949XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 971127XXXX14822 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی