اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 16866

شناسه ملی: 10100600120

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/4/91 موضوع موسسه نشر دیجیتال که مصادیق فعالیت آن عبارت است از: تهیه و تدوین و نشر نرم افزارهای رسانه ای آموزشی فرهنگی و مذهبی دارای مجوز از وزارت ارشاد اسلامی ـ 2 ـ تهیه تدوین و نشر نرم افزارهای تلفن همراه دارای مجوز از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی 3 ـ ارایه و نشر محتوای فرهنگی و آموزشی و مذهبی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق بستربر ط شامل اینترنت و شبکه اطلاعات داده می باشد و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شده اساسنامه جدیدی مشتمل بر 51 ماده و 10 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/4/89 وحید شاه آبادی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و حمید شاه آبادی بسمت عضو و رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/11/84 خانم صدیقه شریفی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره خارج از شرکا و آقای حمید شاه آبادی به سمت عضو و رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی