اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 30640

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 4/10/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 آقای احمد قوام پور به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا جمالی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 2 روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 4/10/92 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هدایت اله لقمانی جهرمی و آقای بابک قروه یی و آقای داود آموزگار تا تاریخ 4/10/92 4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هدایت اله لقمانی جهرمی به سمت رییس هییت مدیره و آقای بابک قروه یی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای داود آموزگار به سمت عضو هییت مدیره و آقای داود آموزگار به سمت مدیر عامل 5 کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها با امضای هدایت اله لقمانی جهرمی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا هدایت اله لقمانی جهرمی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب ایشان خانم زینب کوه پیما حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک سفته برات و کلیه نامه های اداری همراه با مهر شرکت را دارا می باشد در تاریخ 30/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی