اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 79375

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/12/08:

453,130,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/9/86 شرکت مزبور که در تاریخ 27/9/86 واصل گردید. شرکت مدیریت سرمایه رضا به نمایندگی آقای سید الیاس میرشفیعی بجای شرکت صنعتی نیرومحرکه به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/9/86 آقایان محمدعلی حسنی برسری به سمت رییس هییت مدیره و ابراهیم اسد منصف به سمت نایب رییس هییت مدیره و شهرداد سالور خارج از هییت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/09/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/7/1386 آقای محمدعلی حسنی برسری به جای آقای مرتضی نیکویی به نمایندگی از شرکت صنایع همراه رسا به سمت رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/12/84 و تنفسهای مربوطه و هییت مدیره مورخ 12/2/85 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/300 ریال به 000/130/453 ریال منقسم به 313/45 سهم 000/10 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ 000/130/153 ریال به موجب گواهی شماره 339 مورخ 9/2/85 بانک ملی شعبه کریمخان زند پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 5/4/85 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/06/12:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 9/4/84 و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ 2/5/84 واصل گردید. آقای عبدالرضا ملقب به مهران عاملی به سمت بازرس اصلی و آقای آرش فلاح به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/3/84 آقای مجید صیامی به جای آقای مرتضی نیکویی به عنوان نماینده شرکت صنایع همراه رسا در سمت رییس هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره معرفی و انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/01/17:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/10/83 شرکت مزبور که در تاریخ 3/11/83 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع همراه رسا آقای شهرداد سالور شرکت مدیریت سرمایه رضا. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/10/83 آقای مرتضی نیکویی به نمایندگی از شرکت صنایع همراه رسا به سمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای نصرت اله گلبابایی به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه رضا به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای شهرداد سالور به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضا آقای مرتضی نیکویی و آقای شهرداد سالور مشترکاً با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا رییس هییت مدیره یا مدیر عامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 15/9/83 شرکت مزبور که در تاریخ 8/10/83 واصل گردید: سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1 شرکت محصولات سیمان شمال به نمایندگی آقای افشین کاتوزیان. 2 شرکت تولیدی ایران پرسیت به نمایندگی آقای مرتضی نیکویی. 3 شرکت مدیریت سرمایه رضا به نمایندگی آقای نصرت اله گلبابایی. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/9/83 آقایان مرتضی نیکویی به سمت رییس هییت مدیره و افشین کاتوزیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و نصرت اله گلبابایی (از خارج) به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا آقای مرتضی نیکویی و آقای نصرت اله گلبابایی مشترکا و اوراق عادی و مراسلات با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/08/12:

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/7/83 آقایان مرتضی نیکویی به نمایندگی از شرکت صنایع همراه رسا به سمت رییس هییت مدیره و توکل نظری به سمت نایب رییس هییت مدیره و شهرداد سالور به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا آقای مرتضی نیکویی و آقای شهرداد سالور مشترکا و مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضا رییس هییت مدیره و یا مدیر عامل هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

براساس دستور شماره 83/39/154 مورخ 2/4/83 و 20/3/83 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی تهران و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/3/83 شرکت مزبور که در تاریخ 17/3/83 واصل گردید اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت صنایع همراه رسا آقایان احمدعلی کاکاوند، محمد زرآبادی پور بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/3/83 آقایان مرتضی نیکویی به نمایندگی از شرکت صنایع همراه رسا بسمت رییس هییت مدیره و محمد زرآبادی پور بسمت نایب رییس هییت مدیره و توکل نظری از خارج بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک و سفته و برات و غیره با امضا آقایان مرتضی نیکویی و توکل نظری متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل منفردا معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/3/82 شرکت مزبور که در تاریخ 30/5/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/81 بتصویب رسید. 2 - سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی