اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 367217

شناسه ملی: 10320126723

تاریخ ثبت: 1388/09/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ ملاصدرا بین شیخ بهایی و چمران روبروی سوپر گل ایران

تاریخ تاسیس: 1388/09/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/09/18:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/2/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای ناصر عابدی بشماره ملی 443224XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای بابک رحیمیان بشماره ملی 045236XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 28/2/1393 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس کیمیاگر بشماره ملی 005708XXXX و آقای شروین صادق علیزاده بشماره ملی 007094XXXX و آقای حسین کیمیاگر به شماره ملی 005724XXXX تا تاریخ 28/2/1393 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس کیمیاگر بشماره ملی 005708XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای شروین صادق علیزاده به شماره ملی 007094XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین کیمیاگر به شماره ملی 005724XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید محمدصادق بی بی شهربانویی بشماره ملی 001162XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیرعامل تا ترایخ 28/2/1393 در تاریخ 26/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 18/9/1388 تحت شماره 367217 و شناسه ملی 103201XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/9/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات طراحی و مشاوره تولید نصب توزیع پخش خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بالاخص فرآورده های ساختمانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از موسسات مالی و اعتباری و بانکهای داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور و گشایش اعتبارات اسنادی ال سی برای شرکت نزد بانکها. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ملاصدرا بین شیخ بهایی و چمران روبروی سوپر گل ایران پ 212 واحد آ. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 211881350 مورخ 16/9/1388 نزد بانک پاسارگاد شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای جاهد سربلند به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای محمد کربلایی نجف به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای عباس کیمیاگر به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای حسین کیمیاگر به سمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای ساعد سلیمی به سمت عضو هییت مدیره. 6 ـ 5 ـ آقای حسین کیمیاگر به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و رییس یا نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم زیبا سیدین به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم گیتی مهدوی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی