اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 889

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/05/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/05/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/05/30:

3,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد اساسنامه شرکت فوق‏الذکر که با کلیه مدارک پیوستی پس از تائید تعاون شهرستان پارس‏آباد طی شماره 1934/11 ـ24/5/86 این اداره واصل گردیده و در تاریخ 30/5/86 تحت شماره 889 در دفتر ثبت شرکت‏های این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 30/5/86 از لحاظ امضاء ذیل ثبت دفتر تکمیل که خلاصه اساسنامه و تقاضانامه و شرکتنامه شرکت فوق بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می‏گردد. 1ـ موضوع شرکت: تولید محصولات کشاورزی 2ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان پارس‏آباد روستای اجیرلو نزدیک جاده آسفالت 3ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4ـ سرمایه شرکت: بمبلغ 000/500/3 ریال منقسم به هفت سهم پانصد هزار ریالی که تماماً از طرف اعضاء پرداخت و بحساب جاری شماره 4/284 نزد صندوق تعاون کشور شعبه پارس‏آباد بنام شرکت فوق واریز شده است. 5ـ مدیران شرکت و دارندگان حق امضاء: خانم فریبا جوادی، مهری جوادی و آقای امراه فرج‏زاده اجیرلو بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم لیلا برادران بعنوان عضو علی‏البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند که خانم فریبا جوادی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امراه فرج‏زاده اجیرلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهری جوادی بسمت منشی هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای خانم فریبا جوادی (رئیس هیئت مدیره) باتفاق خانم مهری جوادی (منشی و مدیرعامل) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‏ها با امضای خانم مهری جوادی (منشی و مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 6ـ بازرسان شرکت: آقای بهمن برادران بعنوان بازرس اصلی و آقای علی دلپسند اجیرلو بعنوان بازرس علی‏البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 7ـ اساسنامه شرکت تعاونی در 66 ماده و 43 تبصره تهیه و تنظیم گردیده است. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک پارس‏آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی