اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1713

شناسه ملی: 10260196094

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای ابراهیم شریفیان طرقبه کد ملی 093498XXXX بسمت ریاست هییت مدیره ـ آقای سامان شریفیان طرقبه کد ملی 045168XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای عبدالغفار واثقی کد ملی 128629XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ش 961224XXXX00993 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقایان ابراهیم شریفیان طرقبه کد ملی 093498XXXX ،عبدالغفار واثقی کد ملی 128629XXXX و سامان شریفیان طرقبه کد ملی 045168XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان علی مدرس هاشمی کد ملی 128803XXXX و محمدرضا مسعودی کد ملی 465041XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین شدند.روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شد. ش 961224XXXX21947 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم شریفیان طرقبه کد ملی 093498XXXX ، عبدالغفار واثقی کد ملی 128629XXXX ، سیدمجید احمدی کد ملی 128494XXXX ، سامان شریفیان طرقبه کد ملی 045168XXXX و امیرحسین واثقی کد ملی 129210XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقایان علی مدرس هاشمی کد ملی 128803XXXX و محمدرضا مسعودی کد ملی 465041XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین شدند. - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شد. ش 931214XXXX65789 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 7/2/89 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ) آقایان ابراهیم شریفیان طرقبه و عبدالغفار واثقی و امیر حسین واثقی و سامان شریفیان طرقبه و خانم سیمین دخت واثقی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان علی مدرس هاشمی و محمد رضا مسعودی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 ) هییت مدیره از بین خود آقای عبدالغفار واثقی را به سمت رییس هییت مدیره، آقای امیر حسین واثقی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم شریفیان طرقبه را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 ) روزنامه اولیا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 22/2/89 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی