اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 182

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/03/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/03/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/03/27:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تعاونی تولیدی سبزی و صیفی کشتزار جنوب که در تاریخ 27/3/82 تحت شماره 182 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/3/82 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: تولیدی و پرورش سبزی و صیفی برابر ماده 3 اساسنامه. 2 - مدت شرکت از تاریخ: ثبت بمدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: جویبار- سه راه خدمات- جنب کارخانه آرد. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 10500000 ریال منقسم به 7 سهم 1500000 ریالی بانام که مبلغ 3500000 ریال آن طی گواهی شماره مورخه 22/3/82 صندوق تعاون شعبه مرکزی قایم شهر پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهم می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای عسکری فقیه جویباری به سمت رییس هییت مدیره و حبیب ا فقیه جویباری به سمت نایب رییس هییت مدیره و کریم ا فقیه جویباری به سمت منشی هییت مدیره و عسکری فقیه جویباری با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل بمدت 3 سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا عسکری فقیه جویباری رییس هییت مدیره با حفظ سمت مدیرعامل به اتفاق حبیب ا فقیه جویباری نایب رییس و در غیابش با امضا کریم ا فقیه جویباری منشی هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضا عسکری فقیه جویباری رییس هییت مدیره با حفظ سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیرعامل: برابر اساسنامه و مصوبات هییت مدیره. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهرانگیز محمدپورجویباری بازرس اصلی و روحیه فقیه جویباری بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان جویبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی