اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 122

شناسه ملی: 10630014701

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/04/1396 و منضم به نامه شماره 798 مورخ 24/05/96 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان عنبر آباد ـ اساسنامه جدید شرکت در 52 ماده و 31 تبصره در مجمع مطرح وبه تصویب رسید. ش 960914XXXX64169 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/04/1396 و منضم به نامه شماره 799 مورخ 24/05/96 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان عنبر آباد 1 ـ اعضااصلی و علی البدل هییت مدیره به شرح ذیل به مدت سه سال انتخاب گردیدند: ـ ناصر مقدس زاده به شماره ملی 606940XXXX ـ محمدرضا مجازی دلفارد به شماره ملی 303093XXXX ـ نصراله پریدار به شماره ملی 606979XXXX و تعداد 2 نفر به شرح زیر به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره: ـ محمد بر آهویی به شماره ملی 303052XXXX ـ قاسم بر اهویی به شماره ملی 606986XXXX 2 ـ صفیه جبالبارزی به شماره ملی 606952XXXX به سمت بازرس اصلی و نصرت ابرهام به شماره ملی 606953XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ صورتهای مالی سال 95 در مجمع مطرح وبه تصویب رسید. 4 ـ روزنامه استدلال جهت درج اگهی شرکت انتخاب گردید. با توجه به فوت آقای ابراهیم ولایتی فرزند جمعه به کد ملی 606944XXXX طبق وکالت ارایه شده سهام ایشان به همسر وی یعنی خانم صفیه جبالبارزی با کد ملی 606952XXXX انتقال داده شد. وهمچنین باتوجه به فوت اقای رضا براهویی فرزند علی با کد ملی 316002XXXX1 طبق وکالت ارایه شده سهام ایشان به فرزندش اقای قاسم براهویی با کد ملی 606986XXXX انتقال داده شده است. ش 960914XXXX89177 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/04/1396 و منضم به نامه شماره 799 مورخ 24/05/96 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان عنبر آباد ـ آقای ناصر مقدس زاده کد ملی 606940XXXX بسمت رییس، و آقای محمدرضا مجازی دلفارد کد ملی 303093XXXX به سمت نایب رییس و آقای نصراله پریدار کد ملی 606979XXXX به سمت منشی هییت مدیره ـ آقای نصراله پریدار کد ملی 606979XXXX فرزند شکراله دارنده شناسنامه شماره 100 کدپستی 786193XXXX صادره از جیرفت متولد سال 1343 برای مدت 3 سال به سمت مدیرعامل اتحادیه / شرکت تعاونی انتخاب گردید. ـ کلیه قراردادها، اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره (اعم از برات، سفته، چک) و سایر اوراق بهادار تعاونی، پس از تصویب هییت مدیره با امضا ثابت خانم / آقای نصراله پریدار مدیرعامل تعاونی و به انضمام یکی دونفر از اعضای هییت مدیره خانم / آقای ناصرمقدس زاده فرزند محمد و یا خانم / آقای محمد رضا مجازی دلفارد فرزندعوض (اعضا هییت مدیره) و مهرتعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهرتعاونی قابل قبول و معتبر است. ش 960914XXXX41212 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی