اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 14

شناسه ملی: 14008424200

تاریخ ثبت: 1398/04/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/04/05

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/05:

تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان ملکشاهی درتاریخ 05/04/1398 به شماره ثبت 14 به شناسه ملی 140084XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کوشش درجهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن. برنامه ریزی و پی گیری در ارتقای سطح مهارت کارگران عضو تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق اعضا. تلاش در بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات، نارسایی های اقتصادی، مهارتی، افزایش بهره وری و ارایه پشنهادات به اعضا، مدیران و مسوولان مربوط. جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها. دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانة اعضا. همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی و صندوق قرض الحسنه مربوط به وظایف انجمن صنفی و تلاش جهت تامین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوط. همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار. حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی. خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد. شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارگری ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارفرمایی. پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون با رعایت مقررات قانونی. فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور. همکاری با سایر تشکل های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهدة انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد باستناد شماره مجوز 98 ع 116 تاریخ مجوز 18/02/1398 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان ملکشاهی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان ایلام، شهرستان ملکشاهی، بخش مرکزی، شهر ارکواز، قیطول، بلوار اما م، کوچه (عارفی)، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 699711XXXX اولین مدیران:.آقای نعمت اله صیدمحمدی به شماره ملی 581971XXXX بسمت رییس هییت مدیره.آقای مهدی کوثری به شماره ملی 581970XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره. آقای شایان حقیقت دوست به شماره ملی 581996XXXX بسمت خزانه دار ودبیرهییت مدیره. آقای نجات دارابی به شماره ملی 581982XXXX بسمت عضوعلی البدل هییت مدیره. اقای سعید ذبیحی فر به شماره ملی 581971XXXX بسمت عضوعلی البدل هییت مدیره که به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: همچنین امضا کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضا رییس هییت مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هییت مدیره رسیده باشند با امضا رییس هییت مدیره یا دبیر ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود. بازرسین شرکت: اقای احمدفرضی به شماره ملی 451955XXXX به عنوان بازرس اصلی واقای رحیم پوران تروشی به شماره ملی 472072XXXX عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت آگهی های موسسه انتخاب گردید اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 980405XXXX37427 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملکشاهی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی