اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 133487

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/09/11:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ 6/7/87 شرکت مزبور که در تاریخ 28/8/87 واصل گردید: رضا وهاب به سمت بازرس اصلی و سیما طباطبایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: منصور صرافی و محبو بهشتی قناد و بهنام مهدوی و مهدیه صرافی و سید علی رضوی ابراهیمی به سمت اعضا اصلی وژیلا رضوی ابراهیمی و مهدی مظفری به سمت اعضا علی البدل. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/7/87 منصور صرافی به سمت رییس هییت مدیره, بهنام مهدوی به سمت نایب رییس هییت مدیره, سیدعلی رضوی ابراهیمی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضای مدیر عامل رییس ویا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل به تنهایی و یا یکی ازاعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/08/28:

پیرو آگهی شماره 28917 ت 32 نام شرکت پژوهش علوم و فنون برق و انفورماتیک کنور بران سهامی خاص ثبت نشده شماره 133487 صحیح می باشد که در آگهی مذکور عبارت کنوربران از انتهای نام شرکت از قلم افتاده است بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/84 شرکت مزبور که در تاریخ 18/5/84 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 بتصویب رسید. آقای پیام ملکی تبریز به سمت بازرس اصلی و آقای رضا وهاب به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/06/12:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 27/5/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. آقای سیداحسان اله بنی فاطمی به سمت بازرس اصلی و آقای رضا وهاب به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقایان سیدعلی رضوی ابراهیمی و منصور صرافی و بهنام مهدوی و خانمها مهدیه صرافی ونعیمه نصیری به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و خانم محبو بهشتی قناد و آقای سروش عرفانی به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/4/83 آقایان منصور صرافی به سمت رییس هییت مدیره و بهنام مهدوی به سمت نایب رییس هییت مدیره و سیدعلی رضوی ابراهیمی به سمت مدیر عامل و خانم نعیمه نصیری به سمت دبیر هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مدیر عامل و رییس و یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضا مدیر عامل به تنهایی و یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/11/13:

باستناد صورتجلسه هییت مدیره 15/9/82 شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید سیدعلی رضوی ابراهیمی درسمت مدیر عامل برای بقیه مدت ابقا گردید کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور ازقبیل چک وسفته وغیره باامضای سیدعلی رضوی ابراهیمی مدیر عامل و رییس و یا نایب رییس هییت مدیره همراه بامهرشرکت معتبراست و اوارق عادی و اداری باامضای مدیر عامل بتنهایی و یایکی از اعضای هییت مدیره بامهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/3/82 شرکت مزبور که در تاریخ 14/4/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی 81 بتصویب رسید. 2 -آقای سید احسان اله بنی فاطمی به سمت بازرس اصلی و آقای امیر نعیمی به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی