اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1924

شناسه ملی: 10480081095

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 3613735635

آدرس: شاهرود خیابان رزمندگان نبش خیابان نهم با

تاریخ تاسیس: 1383/07/23

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی شاهرود به آدرس شاهرود خیابان رزمندگان ـ نبش خیابان نهم با کد پستی 361373XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 940928XXXX91314 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/17:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/3/91 ماده 4 اساسنامه (سرمایه شرکت) از مبلغ یک میلیون ریال بمبلغ بیست میلیون ریال افزایش یافت. برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 1/3/91 خانم راحله بغیری به سمت رییس هییت مدیره، آقای علیرضا یونسیان به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود برگزیده شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و نامه های اداری و غیر تعهدآور با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سرپرست ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/10/17:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 12/10/1384 خانم راحله بغیری به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا یونسیان به سمت مدیر عامل به مدت چهار سال برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی و قراردادها با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ماده 2 اساسنامه موضوع شرکت به شرح ذیل اضافه گردید. برگزاری انواع نمایشگاهها در داخل و خارج از کشور، انجام کلیه کارهای خدماتی ادارات و نهادها و بخش دولتی و خصوصی چاپ و تکثیر و فتوکپی و تایپ خدمات نگهبانی سرایداری، فضای سبز، آشپزخانه، نظافت، سرویس رفت و آمد، تلفنچی ارایه خدمات فنی و مهندسی. رییس ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 23/7/1383 تحت شماره 1924 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: اتوماسیون سیستمهای اداری و کارخانجات و گرفتن نمایندگی شرکت های دیگر جهت تسریع در امور شرکت. 2 - مدت شرکت: از تاریخ بنیان بمدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: شاهرود، خیابان فروغی بسطامی، کوچه جنب مسجد جواد الایمه، ساختمان تجاری مسجد، تلفن 3333673 . 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که نزد مدیرعامل سپرده شده است. 5 - مدیران شرکت: خانم راحله بغیری به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا یونسیان به سمت مدیرعامل بمدت دو سال برگزیده شدند و کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - شرکا و سهم الشرکه هر یک: 1 - علیرضا یونسیان دارای ششصد و پنجاه هزار ریال 2 - راحله بغیری دارای سیصد هزار ریال 3 - نریمان یونسیان دارای پنجاه هزار ریال سهم الشرکه از کل یک میلیون ریال سرمایه شرکت می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی