اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 80

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/19:

بموجب نامه شماره 2982/6 25/11/89 اداره تعاون شهرستان ورامین و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 7/11/89 1 صورتهای مالی سال 88 بتصویب رسید. 2 سید داود افتخاری و رضاقلی شیرکوند به عنوان بازرسان اصلی و محمدرمضان اصفهانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت شرکتهای ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب نامه شماره 2134/6 ـ 15/11/88 اداره تعاونی شهرستان ورامین و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/10/88 و هییت مدیره مورخ 19/10/88 1 ـ صورتهای مالی سال 87 بتصویب رسید. 2 ـ سید داود افتخاری و رضا شیرکوند به عنوان بازرس اصلی و محمدحسن عباسی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. 3 ـ مرتضی بوالحسنی به عنوان رییس هییت مدیره و سعید معتمدی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و عباس آقا صادقی به عنوان منشی هییت مدیره و غلامرضا تاجیک خاوه بعنان مدیرعامل و ابراهیم پروینی و اسماعیل گلچین به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی با امضا مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت شرکتهای ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/01/16:

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 5/11/85 و تاییدیه شماره 2513/615/12/85 اداره تعاون شهرستان ورامین تغییرات ی بشرح ذیل در شرکت فوق الذکر بعمل آمد: 1 آقایان محمدحسین عباسی و رضاقلی شیرکوند و غلامرضا تاجیک خاوه به ترتیب به سمت رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و منشی هییت مدیره و آقای سیدداود افتخاری به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب و مقررا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره بامضا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اوراق با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 2 افراد مذکور بند اول و آقای اسماعیل گلچین به سمت اعضا اصلی و منوچهر شاهسون و پرویز مرادی زاده به سمت عضو علی البدل بمدت 3 سال تعیین گردیدند. 3 رجب شاهسون و سعید معتمدی و شعبان اردستانی به سمت بازرسین اصلی و علی البدل بمدت یکسال تعیین گردیدند. 4 صورتهای مالی منتهی بسال 84 بتصویب رسید. 5 روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب نامه شماره 1389/6 - 16/9/82 اداره تعاون شهرستان ورامین و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/9/82 و هییت مدیره مورخ 12/9/82 1 - محمد حسن عباسی به عنوان رییس هییت مدیره و رضا قلی شیرکوند به عنوان نایب رییس هییت مدیره و غلامرضا تاجیک به عنوان منشی هییت مدیره و سید داود افتخاری به عنوان مدیر عامل و اسماعیل گل چین به عنوان عضو هییت مدیره و حسن قمی و رجب شاهسون به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال و مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 - سعید معتمدی و محمدرضا مستخدمی به عنوان بازرسان اصلی و جواد کلری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. سرپرست ثبت اسناد و املاک ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی