اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1604

شناسه ملی: 10380145822

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/9/88 : 1 خانمها زهرا یزدیانی، تکتم احمدی و آقای هادی یزدیانی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 آقایان علی رستمی و حسین کیمیایی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/9/88 : 1 خانم زهرا یزدیانی به سمت رییس هییت مدیره خانم تکتم احمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سیدیاسر موسوی فر به سمت مدیر عامل و آقای هادی یزدیانی به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته و غیره با امضا خانم زهرا یزدیانی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت خواهد بود. رییس ثبت اسنادو املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی