اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 313870

شناسه ملی: 10103493185

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

کد پستی: 1649979791

آدرس: تصفیه تهران نارمک خیابان رضوان شرقی پلاک 29 طبقه اول

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 22/3/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و حمیدرضا سلیمانی به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران نارمک خیابان رضوان شرقی پلاک 29 طبقه اول کدپستی 164997XXXX می باشد. در تاریخ 31/3/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی