اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 49986

شناسه ملی: 10260684197

تاریخ ثبت: 1392/03/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/03/11

آدرس: 13 استان اصفهان شهر اصفهان خیابان جی خوراسگان خیابان اباذر خیابان طالقانی

کد پستی: 8159978813

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/03/11:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/11:

شرکت فوق در تاریخ 11/3/1392 شماره ثبت 49986 شناسه ملی 102606XXXX7 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 11/3/92 از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: سرویس مدارس. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت 5 سال. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان جی، خوراسگان، خیابان اباذر، خیابان طالقانی، کدپستی 815997XXXX ، تلفن 031143XXXX3 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال میباشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای علیرضا کردگاری کردآبادی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای علیرضا کردگاری کردآبادی به سمت مدیر عامل بمدت 5 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیر عامل و بامهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. ش 101500XXXX114586XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی