اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 419217

شناسه ملی: 10320704832

تاریخ ثبت: 1390/09/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1593738431

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران ولیعصر بالاتر از طالقانی کوچه فیروزه پلاک 11 واحد 16

تاریخ تاسیس: 1390/09/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/10/13:

30,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/09/01:

30,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 13/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم الهام سعیدی به شماره ملی 007402XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/476/1 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/500/1 ریال افزایش داد. خانم صغری صنعت پیشه به شماره ملی 004374XXXX با پرداخت مبلغ 0000/000/494 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/500 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/30 ریال به مبلغ 000/000/000/2 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 25/10/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 01/09/1390 تحت شماره 419217 و شناسه ملی 103207XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 01/09/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام انواع معاملات مجاز در محدوده فعالیت و اهداف شرکت، انجام امور مشاوره ای در زمینه های تخصصی و اقتصادی، اخذ تسهیلات و اعتبار از بانک ها و موسسات، تهیه و توزیع خرید و فروش. واردات و صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی و پلاستیکی و ساختمانی و کلیه کالاهای مجاز انجام امور پیمانکاری، ایجاد شعب نمایندگی در داخل و خارج از ایران و یا مناطق آزاد و بازرگانی داخلی و خارجی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت : 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران ولیعصر بالاتر از طالقانی کوچه فیروزه پلاک 11 واحد 16 ـکدپستی 159373XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/30 ریال می باشد.. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم الهام سعیدی به شماره ملی 007402XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم صغری صنعت پیشه به شماره ملی 004374XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم الهام سعیدی به شماره ملی 007402XXXX به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی