اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 3941

شناسه ملی: 14007413080

تاریخ ثبت: 1396/11/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/11/21

کد پستی: 5165635745

آدرس: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز مارالان بلوار آزادی خیابان شهید جدیری جنوبی پلاک 7 طبقه دوم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/11/21:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/21:

تاسیس موسسه غیر تجاری هدفمند موفق تهران درتاریخ 21/11/1396 به شماره ثبت 3941 به شناسه ملی 140074XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:الف ـ تاسیس و راه اندازی و اداره مدارس غیر انتفاعی در مقاطع مختلف تحصیلی اعم ازدوره آمادگی و دبستان، راهنمایی تحصیلی، متوسطه، هنرستان با رعایت نظام جدید آموزشی کشور. ب ـ دایر نمودن کلاس های تقویتی و آمادگی کنکور و ایجاد آموزشگاه های علمی وآزاد وتاسیس آموزشگاه های آموزش زبان های خارجی. ج ـ ارایه خدمات فرهنگی، آموزشی و پرورشی و ایجاد مراکز و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری و تشکیل و برگزاری نمایشگاه در زمینه فعالیت های فوق برنامه در واحد های آموزشی مربوط. د ـ عضویت و مشارکت در تعاونی های آموزشی و فرهنگی غیر انتفاعی. ه ـ اجاره و خرید و ساخت و ساز فضاهای مناسب جهت انجام فعالیت های آموزشی و پرورشی با رعایت استانداردهای متداول و پس از تایید نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و تدارک امکانات وتجهیزات ضروری و مورد نیاز واحد های آموزشی و پرورشی از قبیل وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزشی و وسایل آزمایشگاهی و غیره. و ـ انجام کلیه فعالیت ها و ارایه خدمات در زمینه اعتلا و تعمیم آموزش و پرورش کشور با تصویب و تایید وزارت آموزش و پرورش و پس از طی تشریفات و مراحل قانونی و با رعایت جنبه های غیر انتفاعی در هر مورد و ضوابط و مقررات مربوطه. تبصره 1 ـ کلیه فعالیت های موسسه در مسایل آموزشی و پرورشی مصرحه در این اساسنامه تابع قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی و آیین نامه های اجرایی آن و مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها و دستور العمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی وزارت آموزش و پرورش بوده و با نظارت و تصویب وزارت آموزش و پرورش و شورای نظارت معاونت مشارکت های مردمی و امور مدارس غیر انتفاعی قابلیت اجرایی دارد. تبصره 2 ـ دارا بودن موافقت اصولی تاسیس مدرسه غیر انتفاعی از وزارت آموزش و پرورش برای نماینده موسسه الزامی است. تبصره 3 ـ موسسه میتواند برای پیشبرد اهداف خود با رعایت مقررات در حدود صلاحیت های موسسه از طریق سرمایه گذار ی در بخش های دولتی، عمومی، تعاونی یا اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح و یا از هدایای نقدی و جنسی افراد و موسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید. درصورت ضرورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش مرکزی ـ شهر تبریز ـ مارالان ـ بلوار آزادی ـ خیابان شهید جدیری جنوبی ـ پلاک ـ 7 ـ طبقه دوم ـ کدپستی 516563XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آیناز نورافکن به شماره ملی 001657XXXX دارنده 970 , 000 ریال سهم الشرکه و زهرا فخری خاتون به شماره ملی 001863XXXX دارنده 10 , 000 ریال سهم الشرکه و مرضیه فخری خاتون به شماره ملی 172840XXXX دارنده 10 , 000 ریال سهم الشرکه و الهام فخری خاتونی به شماره ملی 172988XXXX دارنده 10 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آیناز نورافکن به شماره ملی 001657XXXX به سمت رییس هییت مدیره ومرضیه فخری خاتون به شماره ملی 172840XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره والهام فخری خاتونی به شماره ملی 172988XXXX به سمت عضو هییت مدیره وثریا عبدی نعمت آباد به شماره ملی 137644XXXX (خارج از شرکا و خارج از هییت مدیره) به سمت مدیرعامل و زهرا فخری خاتون به شماره ملی 001863XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قرادادها عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و اوراق عادی با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه مریم رضازاده درویش بقال به کد ملی 172828XXXX به عنوان بازرس اصلی و موسی فخری خاتون به کد ملی 172816XXXX به عنوان بازرس علی البدل موسسه برای مدت دوسال مالی انتخاب گردیدند. ش 961121XXXX64945 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی