اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 319238

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/5/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شعبه نشانی استان کرمانشاه ،شهرکرمانشاه ،کسری باغچه بان ،کوی گلها ،آپارتمان گشتا،واحد 1 منحل گردید. 2 ـ نشانی شرکت ازاستان تهران واحد تهران به استان کرمانشاه واحد کرمانشاه به نشانی جدید استان کرمانشاه شهرکرمانشاه ـ کسری باغچه با ن ،کوی گلها آپارتمان گشتا،واحد 1 انتقال یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. درتاریخ 12/6/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی