اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 4071

شناسه ملی: 14004262575

تاریخ ثبت: 1393/04/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/04/31

آدرس: اصفهان خیابان عباس آباد کوچه شیرین مجتمع مسکونی شیرین واحد 6 به

کد پستی: 8134848911

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/04/31:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/31:

تاسیس موسسه غیر تجاری شرکت ژرفا نمایش آزمایش در تاریخ 31/04/1393 به شماره ثبت 4071 و شناسه ملی 140042XXXX5 و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 ـ موضوع موسسه: ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: خدمات تحقیق، خدمات پژوهش، خدمات مشاوره در حیطه ژنتیک و علم مولکولی و تشخیص های ژنتیکی در صورت نیاز با کسب مجوز از مراجع ذی صلاح. 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی موسسه: اصفهان خیابان عباس آباد کوچه شیرین مجتمع مسکونی شیرین واحد 6 به کدپستی 813484XXXX 4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال نقدی است که تماما پرداخت و در اختیار مدیر موسسه قرار گرفته است 5 ـ اولین مدیران موسسه: آقای رسول صالحی کهریزسنگی به شماره ملی 128223XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 ـ شرکای موسسه و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می باشد: آقای رسول صالحی کهریزسنگی دارنده 970 . 000 ریال و خانم ها سارا کمالی به شماره ملی 129209XXXX ، شریفه خسروی به شماره ملی 128488XXXX و روشنک ابوترابی به شماره ملی 004452XXXX هر کدام به تنهایی دارنده 000/10 ریال سهم الشرکه. 8 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ش 930501XXXX75871 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی