اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 141037

شناسه ملی: 10101840623

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 20/5/91 شرکت مزبور که در تاریخ 28/5/91 واصل گردید: تعداد اعضا هییت مدیره مرکب از 3 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضا هییت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید محسن سیدحسینی به کد ملی 043985XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره و مجید ذوالفقاری (خارج از شرکا) به کد ملی 005351XXXX بسمت عضو هییت مدیره و سید حمیدرضا گلساز (خارج از شرکا) به کد ملی 126202XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 28/3/89 شرکت مزبور که در تاریخ 7/4/89 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محسن سیدحسینی و زهرا میرزایی فرد که سید محسن حسینی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و زهرا میرزایی فرد بسمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا سید محسن سیدحسینی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی