اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5520

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/2/84 پس از نقل و انتقال قسمتی از سهام و به دنبال آن به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/4/84 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقای محمد تقی تهرانچی به جای آقای علی میجانی به عنوان نماینده شرکت شیشه همدان و عضو اصلی هییت مدیره انتخاب شد. 2 - آقای قاسم تقی زادگان به جای آقای محمد تقی تهرانچی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا و عضو علی البدل هییت مدیره انتخاب شد. 3 - حق امضا اسناد و اوراق بهادار با مدیر عامل آقای سعید رضایی و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل دو نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت می باشند. حق امضا اوراق عادی و اداری با مدیر عامل و یا یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی